.

40 lat działalności

Oddziału PTTK w Radzyniu Podlaskim

(1972-2012)

 

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze jest największą organizacją w Polsce, która zajmuje się krzewieniem turystyki i krajoznawstwa, przede wszystkim wśród młodzieży szkolnej. PTTK posiada ponad półwiekową tradycję działalności, powstało w 1950 roku z połączenia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Wielką zasługą PTTK jest przejęcie i kontynuacja dorobku towarzystw, które zostały utworzone jeszcze w czasach niewoli, funkcjonowały w odrodzonej Polsce a nie dane im było istnieć w PRL. Współpraca radzyńskich nauczycieli krajoznawców z PTTK sięga początku lat 60-tych. W 1961 roku regularną działalność turystyczno-krajoznawczą, rejestrowaną w Zarządzie Okręgu PTTK w Lublinie prowadził Szczep Harcerski „Węzeł” przy Liceum Ogólnokształcącym pod komendą druha Mieczysława Stagrowskiego - nauczyciela języka łacińskiego. Ramy organizacyjne dla realizacji idei PTTK zostały stworzone w Radzyniu Podlaskim w dniu 26 marca 1972 roku. Wówczas to z inicjatywy miejscowych pasjonatów krajoznawstwa oraz za zachętą i pomocą Zarządu Okręgu w Lublinie został zwołany Zjazd Założycielski Oddziału PTTK w Radzyniu Podlaskim.

 

Uczestniczyło w nim 29 osób. Zjazdowi przewodniczył Przodownik Turystyki Pieszej druh Mieczysław Stagrowski. Pierwszym prezesem Zarządu Oddziału został Rudolf Probst, w czasie okupacji żołnierz AK a w latach 1959-1963 dyrektor LO w Radzyniu Podlaskim. Wśród uczestników Zjazdu i założycieli Oddziału PTTK był nestor radzyńskich krajoznawców Ksawery Rosiński, nauczyciel i wychowawca z wieloletnim doświadczeniem, w czasie II wojny światowej żołnierz II Armii Wojska Polskiego. Ksawery Rosiński był posiadaczem legitymacji PTK z 1938 roku.

 

Już w pierwszym okresie po Zjeździe powstało kilkanaście kół PTTK, w tym m.in. w Jednostce Wojskowej w Bezwoli, LO i ZSZ w Radzyniu Podlaskim. Członkowie PTTK z radzyńskiego oddziału przejawiali dużą inicjatywę w organizacji imprez dla swoich członków, uczestniczyli w pracach społecznych inspirowanych centralnie, włączyli się do rewaloryzacji zabytków Zamościa w ramach akcji „Zamość – wczoraj, dziś, jutro”.

 

W 1974 roku prezesem ZO PTTK został Józef Polit, zastępca Komendanta Powiatowego MO. Na koniec 1975 roku oddział liczył 567 członków indywidualnych zrzeszonych w 18 kołach, w tym w 9 szkolnych. Kadrę oddziału stanowiło 4 Instruktorów Krajoznawstwa, 5 Przodowników Turystyki Pieszej, 60 Organizatorów Turystyki, 18 Społecznych Opiekunów Zabytków. Opieka nad zabytkami oraz ochrona przyrody stanowiły ważne ogniwo pracy społecznej Zarządu Oddziału. W 1976 roku Minister Kultury i Sztuki nadał Zarządowi Oddziału Złotą Odznakę „Za opiekę nad zabytkami”. W drugiej połowie lat 70-tych działalności PTTK-owskiej nadawali ton: Kazimierz Odrzygóźdź - wiceprezes ZO i wizytator Kuratorium Oświaty i Wychowania w Białej Podlaskiej, Stanisław Grudzień - sekretarz ZO, Ryszard Matysiewicz - opiekun SKKT PTTK przy ZSZ, Stanisław Kalinowski - opiekun SKKT PTTK nr 10 w Komarówce. Bardzo aktywną działalność krajoznawczą prowadzili członkowie Klubu Seniora przy Radzyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na osiedlu Bulwary. Istniejące przy ZO PTTK Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego, którego kierownikiem była Zofia Malarz organizowało liczne wycieczki szkolne i zakładowe. Do stałych imprez oddziału weszły adresowane dla młodzieży rajdy: Zwycięstwa (w maju) i Szlakiem Walk gen. Franciszka Kleeberga (na początku października). Powstały nowe Szkolne Koła Krajoznawczo-Turystyczne PTTK. Co miesiąc ukazywały się dwustronicowe „Wiadomości o życiu i działalności ZO PTTK”, które pełniły ważną rolę informacyjną i integrującą środowisko członków PTTK.

 

W 1979 roku prezesem ZO został sędzia Ryszard Mysłowski. Funkcję prezesa pełnił przez kilka kadencji, do końca 1991 roku. W 1982 roku zostało zorganizowane okolicznościowe spotkanie z okazji X-lecia powstania Oddziału PTTK w Radzyniu Podlaskim. Zarząd otrzymał liczne gratulacje a wśród nich od ZW PTTK w Białej Podlaskiej i jego prezesa Adolfa Mironiuka, a także od ZO w Międzyrzecu Podlaskim, którego działacze zdobywali doświadczenie w Radzyniu.

 

Lata 80-te to okres największego rozkwitu organizacyjnego oddziału. Kierownikiem Biura Obsługi Ruchu Turystycznego została Barbara Żuber, księgową Bożena Gajdzińska. Do pracy programowej przyjęto Zofię Dymicką, Barbarę Grochowską, Iwonę Koczkodaj. Dzięki takiej obsadzie kadrowej możliwe było organizowanie licznych wycieczek, w tym bardzo popularnych po stanie wojennym pielgrzymek do Częstochowy, Niepokalanowa, coraz głośniejszego Lichenia, na grób Księdza Popiełuszki czy też w pewnym okresie do Oławy. Często ze względu na zainteresowanie Służby Bezpieczeństwa zlecenia wyjazdów musiały być wypisywane na zupełnie inne miejsca docelowe. Pod koniec lat 80-tych BORT utrzymywało się z organizowanych, bardzo popularnych kilkudniowych wyjazdów do ZSRR. Wielu działaczy, biorąc w nich udział (w tym również w charakterze pilotów) mogło po raz pierwszy zobaczyć Wilno, Baranowicze, Pińsk, nawiedzić Ostrą Bramę i Cmentarz na Rossie, spotkać się w Pińsku z polskim księdzem Kazimierzem Świątkiem, zesłańcem na Workutę od 1955 roku samotnie prowadzącym pracę duszpasterską w Pińsku, później Kardynałem na Białorusi.

 

Uzyskiwane przez BORT dochody były przeznaczane na działalność programową. Organizowano dla młodzieży liczne rajdy piesze i rowerowe: zwycięstwa, kleebergowskie, nadbużańskie, w tym będące ewenementem piesze zimowe rajdy nadbużańskie w roku 1985 i 1986. Wycieczki dla opiekunów SKKT PTTK i kadry programowej do Ciechanowca, Wizny, Tykocina integrowały środowisko. Udział w nich Honorowego Prezesa ZO Mieczysława Stagrowskiego stanowił gwarancję najwyższego poziomu organizacyjnego i programowego. W eliminacjach wojewódzkich Ogólnopolskie-go Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK zwyciężały drużyny radzyńskiego oddziału i reprezentowały województwo bialskopodlaskie w finale centralnym turnieju. Wśród najlepszych wówczas zespołów startujących w turnieju w kategorii szkół podstawowych były drużyny Polubicz - opiekun Henryk Protasiuk, Dołholiski - opiekun Kazimierz Halczuk, Szkoły Podstawowej nr 2 w Radzyniu Podlaskim - opiekun Henryka Prokopiuk, z Czemiernik - opiekun Teresa Zdunek a później z Żeszczynki - opiekun Sabina Sakowicz. W kategorii szkół średnich rywalizowały zespoły LO w Radzyniu Podlaskim - opiekun Tadeusz Pietras, ZSZ - opiekun Ryszard Matysiewicz a następnie LO w Wisznicach - opiekun Dorota Miąskiewicz.

 

Zarząd Oddziału i BORT zostały przeniesione do nowego składającego się z dwóch pokoi pomieszczenia, ale w tym samym budynku przy ul. Rynek. Członkowie Zarządu każdego roku w okresie przedświątecznym spotykali się na wspólnej wieczerzy wigilijnej.

 

W grudniu 1986 roku zmarł Honorowy Prezes ZO Mieczysław Stagrowski. Była to ogromna i bolesna strata. Dla wielu członków PTTK druh Stagrowski był niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie krajoznawstwa. W pogrzebie Mieczysława Stagrowskiego 30 grudnia uczestniczyli prawie wszyscy dorośli członkowie PTTK z Oddziału.

 

Piętnasta rocznica powstania ZO została uczczona kolejnym okolicznościowym spotkaniem 15 marca 1987 roku oraz wystawą fotograficzną autorstwa Marka Stecia, wieloletniego członka ZO i przewodniczącego Komisji Fotografii Krajoznawczej. Wystawa ukazywała dorobek oddziału oraz pracę społeczną Mieczysława Stagrowskiego. Głęboki kryzys przełomu lat 80-tych i 90-tych dotknął również Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego przy radzyńskim Oddziale PTTK. Gwałtownie spadło zainteresowanie turystyką wypoczynkową organizowaną dotychczas przez zakłady pracy i szkoły. Wykwalifikowana kadra nauczycieli przestała korzystać z pomocy BORT-u przy organizacji wycieczek szkolnych. Biura Obsługi Ruchu Turystycznego nie stać było na utrzymanie się. Zarząd zrezygnował z prowadzenia działalności gospodarczej. Odeszli pracownicy etatowi: Iwona Koczkodaj, Zofia Dymicka, Barbara Grochowska, Bożena Gajdzińska, Barbara Żuber. Zabrakło środków na działalność programową a nawet na utrzymanie lokalu. W Polsce zmieniającej swój ustrój polityczny i gospodarczy zapomniano o wychowawczej i edukacyjnej roli, jaką spełniało PTTK. Na żadne dotacje nie można było liczyć. W porozumieniu z dyrekcją LO w Radzyniu Podlaskim, całe archiwum oddziału, księgozbiór, bogate zbiory fotografii będące dorobkiem Komisji Fotografii Krajoznawczej oraz zestawy slajdów zostały zabezpieczone w wygospodarowanych, zastępczych pomieszczeniach liceum.

 

Zwołany na 21 stycznia 1991 roku nadzwyczajny Zjazd Oddziału na funkcję prezesa ZO wybrał Tadeusza Pietrasa. Poczyniono pierwsze kroki nad opracowaniem nowego statutu. Mimo ogromnych trudności związanych z brakiem środków na działalność programową wielu działaczy nie zrezygnowało z pracy krajoznawczej wśród młodzieży szkolnej. Odbywały się kolejne eliminacje OMTTK PTTK. Udało się przetrwać najtrudniejszy okres, nie zapomnieć o wartościach, jakim jest krajoznawstwo i turystyka w wychowaniu młodego pokolenia. Wielka zasługa w tym takich osób jak: Anna i Andrzej Prokopiukowie, Dorota i Andrzej Miąskiewiczowie, Henryka Prokopiuk, Kazimierz Odrzygóźdź, Kazimierz Halczuk, Ryszard Matysiewicz, Tadeusz Sławecki, Sabina Sakowicz czy Bogdan Fijałek.

 

Obradujący w grudniu 1992 roku kolejny Zjazd Oddziału funkcję prezesa ZO powierzył Bogdanowi Fijałkowi. Nowy prezes okazał się doskonałym organizatorem pracy oddziału. Został zarejestrowany statut. Udało się utrzymać bardzo dobrą współpracę z Wydziałem Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej, którego dotacje były podstawą działalności programowej. Dużego wsparcia udzielał wiceprezes ZO Tadeusz Sławecki, wówczas Poseł na Sejm RP. Przez 4 lata jego biuro poselskie było nieformalnym biurem ZO PTTK. Oddział zaczął organizować coraz liczniejsze imprezy w tym i o zasięgu ogólnopolskim takie jak rajd kleebergowski, andrzejkowe marsze na orientację, dziś znana ogólnopolska impreza „Azymuciak”. Dwukrotne zwycięstwo ZSZ nr 1 w Radzyniu Podlaskim (w roku 1996 i 1997) w finale centralnym Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK było ewenementem w skali kraju, wielkim osobistym sukcesem opiekuna drużyny Bogdana Fijałka i potwierdzeniem iż praca krajoznawcza w oddziale jest prowadzona na bardzo wysokim poziomie.

 

W turystyce kwalifikowanej na czoło wysunęły się marsze i biegi na orientację, w których uczniowie ZSZ i LO w Radzyniu i Wisznicach osiągali sukcesy na imprezach ogólnopolskich. Coraz popularniejsza stawała się turystyka rowerowa, którą z powodzeniem uprawiali m.in. członkowie klubu „Mistral”, organizując wyjazdy do Francji (Lourdes) i Finlandii. Ważną rolę w promocji tej formy aktywnego spędzania wolnego czasu odegrał publikowany przez Roberta Mazurka, na łamach miesięcznika „Grot” cykl artykułów pt. „Dokąd w wolną sobotę i niedzielę? czyli propozycje rowerowych wycieczek po powiecie radzyńskim”.

 

Statutowe Zjazdy Oddziału w roku 1996 i 2001 ponownie powierzyły funkcję prezesa Bogdanowi Fijałkowi. Wiceprezesem został Tadeusz Sławecki a członkami ZO byli: Andrzej Prokopiuk (sekretarz), Barbara Żuber (skarbnik), Tadeusz Pietras, Robert Mazurek, Wiesław Krupski, Dorota Radkiewicz, Sabina Sakowicz.

 

W 1996 roku grupa młodych członków oddziału uzyskała uprawnienia Przodowników Imprez na Orientację PTTK. Dariusz Walczyna, Wiesław Krupski, Andrzej Baran i Robert Mazurek powołali w tym czasie do życia Komisję Imprez na Orientację, która do dnia dzisiejszego stanowi trzon działalności oddziału. Imprezy na Orientację organizowane przez radzyński Oddział PTTK zyskały sobie wysoką renomę w województwie a nawet i w kraju, a organizowane od 1994 roku Radzyńskie Marsze na Orientację „Azymuciak” wielokrotnie zdobywały czołowe lokaty w konkursie na najlepsze imprezy ogólnopolskie. Trzykrotnie, tj. w roku 2000, 2007 i 2010 „Azymuciak” posiadał rangę Pucharu Polski, z kolei w 2002 roku radzyńscy turyści byli organizatorami XI Mistrzostw Polski w Nocnych Marszach na Orientację. Komisja Imprez na Orientację ZO PTTK w Radzyniu Podlaskim powołała Referat Weryfikacyjny Odznaki Imprez na Orientację nr 111, który od 1996 roku zweryfikował już ponad 700 odznak. Powołane w tym czasie Turystyczne Mistrzostwa Podlasia w Marszach na Orientację cieszą się do dnia dzisiejszego dużą popularnością. Przed laty z różną częstotliwością ukazywały się „Wiadomości o życiu i działalności ZO PTTK”. Doskonałym kontynuatorem tej tradycji jest Radzyńskie Pismo Uczestników Imprez na Orientację „Azymuciak” wydawane przez Komisję InO a ukazujące się od 1996 roku. Zredagowano już ponad 80 numerów, a kolejne pojawiają się przy okazji praktycznie wszystkich rajdów i turniejów. Redaktorem pisma jest Kol. Robert Mazurek z licznym gronem współpracowników, które obecnie liczy już ponad 100 osób.

 

Aktywność radzyńskich turystów w dziedzinie turystycznych imprez na orientację bardzo szybko została doceniona przez Zarząd Główny PTTK. W 2002 roku na funkcję sekretarza Komisji Imprez na Orientację ZG PTTK wybrany został Dariusz Walczyna, który pełni tę funkcję już trzecią kadencję.

 

Postanowieniem Zjazdu ZO w roku 2001 organizowany corocznie rajd pieszy do Sitnej, miejsca zamordowania przez Niemców w 1940 roku grupy radzyńskich harcerzy otrzymał nazwę „Rajd Pamięci Harcerzy Radzyńskich im. Kazimierza Odrzygoździa”. W ten sposób uczestnicy Zjazdu postanowili uczcić pamięć jednego z najbardziej zasłużonych działaczy PTTK z terenu północnej Lubelszczyzny, wspaniałego człowieka i wychowawcy, który do swej śmierci w czerwcu 2000 roku pozostał wierny idei PTTK. Rajd pod nową nazwą odbył się po raz pierwszy w 2001 roku i wszedł na stałe do kalendarza imprez oddziału. Inne imprezy, które każdego roku gromadzą wyjątkowo duże grupy młodych turystów z całej Polski to: Pieszy Rajd Kleebergowski, Radzyńskie Marsze na Orientację „Azymuciak”, Zimowe Marsze na Orientację pamięci Unitów Podlaskich „Horodek”, Wiosenne Marsze na Orientację „Wiosno” i oczywiście OMTTK PTTK. Start w tym turnieju należy do najważniejszych imprez dla wielu SKKT PTTK. W ostatnim dziesięcioleciu awansem do finału centralnego imprezy mogą poszczycić się LO w Wisznicach (opiekunowie Dorota Miąskiewicz i Dorota Dokudowicz) oraz Gimnazjum w Sosnówce (opiekun Sabina Sakowicz).

 

9 lutego 2002 roku Oddział świętował 30-lecie istnienia. To rocznicowe spotkanie odbyło się w formie objazdu krajoznawczego, w programie którego znalazły się m.in.: złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobach zmarłych działaczy oddziału, prezentacja strony internetowej oddziału w Szkole Podstawowej w Czemiernikach, część oficjalna w Gimnazjum w Jabłoniu oraz koleżeński wieczór w Szkole Podstawowej w Żeszczynce. Przybyło wielu działaczy Oddziału. Najaktywniejsi z nich otrzymali odznaczenia państwowe i organizacyjne. Wszyscy zaś uczestnicy spotkania dostali specjalnie wydaną odznakę „30-lecia Oddziału PTTK w Radzyniu Podlaskim”.

 

W ostatnim dziesięcioleciu działalności oddziału nie sposób pominąć smutnych momentów, jakimi była śmierć Koleżanek i Kolegów Ś.P.: Ksawerego Rosińskiego, Jerzego Komara, Barbary Żuber, Doroty i Andrzeja Miąskiewiczów, Andrzeja Barana oraz Marianny Zielińskiej. Szczególnie tragiczna śmierć Doroty i Andrzeja, którzy zginęli w katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech w czerwcu 2002 roku była dla nas ogromnym wstrząsem. Odeszli przecież w pełni swojej nauczycielskiej i turystycznej aktywności. Od 2002 roku przy wielkim zaangażowaniu Gimnazjum oraz LO w Wisznicach odbywają się Marsze na Orientację pamięci Doroty i Andrzeja Miąskiewiczów. Za organizację tej imprezy odpowiedzialne są Kol. Dorota Makaruk i Kol. Dorota Dokudowicz.

 

6 lutego 2005 roku w Szkole Podstawowej w Żeszczynce odbył się X Zjazd Oddziału PTTK w Radzyniu Podlaskim. Wybrano nowe władze. W skład Zarządu weszli: Bogdan Fijałek (prezes), Tadeusz Sławecki (wiceprezes), Andrzej Prokopiuk (sekretarz), Marianna Zielińska (skarbnik), Sabina Sakowicz, Dorota Radkiewicz, Wiesław Krupski, Robert Mazurek i Tadeusz Pietras.

 

W 2007 roku z okazji 35-lecia istnienia naszego Oddziału zorganizowana została uroczysta kolacja w ośrodku wypoczynkowym w Białce Parczewskiej. To towarzyskie spotkanie poprzedzone było częścią oficjalną obchodów w radzyńskim I LO. Kilkunastu działaczy oddziału otrzymało wówczas odznaczenia i wyróżnienia PTTK.

 

Trudna do przecenienia jest pomoc jaką od grudnia 2007 roku zapewnia oddziałowi poseł Jerzy Rębek. Jego biuro dla radzyńskich PeTeTeKowców jest zawsze szeroko otwarte a dzięki udzielanemu wsparciu wydawane przez oddział pismo „Azymuciak” może docierać do wszystkich zainteresowanych. Poseł Jerzy Rębek jest też osobiście statutowym członkiem wspierającym oddział.

 

W ostatnich latach wielką aktywność wykazuje SKKT PTTK nr 21 przy I LO w Radzyniu Podlaskim prowadzone przez Kol. Roberta Mazurka. W 2007, 2008 i 2009 roku radzyńscy licealiści zwyciężyli trzy razy z rzędu w Ogólnopolskim Konkursie na „Najlepszy Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny”, którego organizatorami byli Ministerstwo Edukacji Narodowej i Zarząd Główny PTTK. W zorganizowanym przez Kol. Mazurka 15 maja 2007 roku spotkaniu z redaktorem naczelnym czasopisma „Poznaj Swój Kraj” Januszem Sapą wzięło udział kilkuset uczniów i kilkudziesięciu nauczycieli z terenu działania radzyńskiego Oddziału PTTK. W 2009 i 2010 roku SKKT PTTK nr 21 otrzymało specjalne wyróżnienia za bardzo aktywny udział w projekcie Zarządu Głównego PTTK pod nazwą „Przyroda uczy najpiękniej”.

 

15 lutego 2009 roku odbył się XI Zjazd Oddziału PTTK w Radzyniu Podlaskim. Podczas niego prezesem ZO wybrano ponownie Bogdana Fijałka, wiceprezesem Roberta Mazurka, sekretarzem Andrzeja Prokopiuka, skarbnikiem Mariannę Zielińską a członkami Zarządu Małgorzatę Mazurek, Dorotę Makaruk, Sabinę Sakowicz, Tadeusza Pietrasa i Dariusza Walczynę.

 

Goście Zjazdu w swych wypowiedziach podkreślali uznanie dla radzyńskiego oddziału, który mimo braku lokalu i w oparciu wyłącznie na społecznej pracy działaczy, osiąga znaczące sukcesy na arenie regionalnej i krajowej. Miłym akcentem Zjazdu była prezentacja Szkolnej Pracowni Krajoznawczej, jaka od lutego 2009 roku rozpoczęła funkcjonowanie w I LO w Radzyniu Podlaskim.

 

Młodzież zrzeszona w radzyńskim oddziale od lat bierze aktywny udział w przedsięwzięciach programowych PTTK. Obok wspomnianego wcześniej Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego są to Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Dzieci i Młodzieży Szkolnej oraz Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznę”. W tym ostatnim największe osiągnięcia są zasługą Gimnazjum w Drelowie i Kol. Jolanty Szmuniewskiej. W ostatnich latach autorami bardzo ciekawych prac przygotowanych na potrzeby konkursu byli też uczniowie z Szaniaw Matys (Kol. Iwona Perczyńska), Woli Osowińskiej (Kol. Hanna Gołoś), Wisznic (Kol. Dorota Dokudowicz) i Radzynia Podlaskiego (Kol. Robert Mazurek). W 2011 roku Oddział PTTK w Radzyniu Podlaskim był organizatorem Centralnego Zlotu Laureatów XVIII edycji tego konkursu. Impreza odbyła się w dniach 13-15 maja. Autorzy najciekawszych opracowań z całego kraju spotkali się w okolicach Radzynia, by podsumować całoroczną pracę. Podczas trzydniowego zlotu odbyli objazd krajoznawczy śladami ostatniej bitwy wojny obronnej 1939 roku oraz naszego noblisty Henryka Sienkiewicza. Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród dla laureatów konkursu odbyło się w Domu Kultury im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Kocku. Z ramienia Zarządu Głównego PTTK w podsumowaniu konkursu brał udział Sekretarz Generalny Andrzej Gordon.

 

Członkowie radzyńskiego Oddziału PTTK odnoszą też sukcesy na arenie krasomówczej. Uczniowie z SP nr 2 w Radzyniu Podlaskim, SP w Szaniawach Matysach, Gimnazjum w Sosnówce, Gimnazjum w Woli Osowińskiej, a także LO w Wisznicach i Radzyniu Podlaskim są finalistami szczebla ogólnopolskiego konkursów krasomówczych. Dodatkowo czterokrotnie (2005, 2009, 2010 i 2011 rok) w Radzyniu i okolicach odbywał się finał wojewódzki tej imprezy.

 

Do cyklicznych imprez organizowanych przez oddział w ostatnich latach dołączyły Rodzinne Marsze na Orientację (od 2010 roku) oraz impreza turystyczno-rekreacyjna pn. „Zima w Mieście” (od 2005 roku).

 

Od kilkunastu lat Oddział PTTK w Radzyniu Podlaskim znajduje się w pierwszej dziesiątce oddziałów w kraju pod względem zrzeszonych członków poniżej 18-go roku życia (na ponad 300 zarejestrowanych oddziałów). Zarząd Główny PTTK XVII kadencji docenił ten fakt powierzając Kol. Robertowi Mazurkowi funkcję przewodniczącego Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK. Kol. Mazurek pełni ją od 2009 roku.

 

Młodzież zrzeszona w radzyńskim Oddziale PTTK regularnie bierze udział w Zlotach Szkolnych Kół Krajoznawczo-Turystycznych Województwa Lubelskiego. Organizatorem imprezy jest Oddział Miejski PTTK w Lublinie oraz Porozumienie Oddziałów PTTK Województwa Lubelskiego. W 2012 roku Zlot odbędzie się już po raz dwunasty, a jego uczestnicy odwiedzą Sosnówkę i Romanów.

 

Przypadająca w 2012 roku 40. rocznica powstania Oddziału PTTK w Radzyniu Podlaskim jest kolejną okazją do podsumowania dotychczasowego dorobku, wymiany doświadczeń między opiekunami SKKT, przedyskutowania pomysłów do pracy na przyszłość. Wydarzeniem bez precedensu jubileuszowych obchodów jest ufundowanie i wmurowanie pamiątkowej tablicy w holu głównym I LO w Radzyniu Podlaskim.

Robert Mazurek, Tadeusz Pietras

19.02.2012 r.